Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
82 041 113 € 79 249 416 € 77 155 794 € 74 084 157 € 76 432 501 € 72 042 390 € 67 216 225 € 28 975 077 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
62 461 495 € 62 461 609 € 62 461 391 € 62 461 391 € 62 461 391 € 62 461 391 € 62 461 391 € 28 975 077 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
104 € 218 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
104€ 218€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
62 461 391 € 62 461 391 € 62 461 391 € 62 461 391 € 62 461 391 € 62 461 391 € 62 461 391 € 28 975 077 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
33 486 314€ 33 486 314€ 33 486 314€ 33 486 314€ 33 486 314€ 62 461 391€ 62 461 391€ 28 975 077€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
28 975 077€ 28 975 077€ 28 975 077€ 28 975 077€ 28 975 077€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
19 565 226 € 16 786 621 € 14 694 311 € 11 622 729 € 13 971 109 € 9 580 990 € 4 754 808 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
6 117 934 € 7 095 482 € 8 142 355 € 7 206 630 € 7 103 927 € 2 334 211 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
6 117 934€ 7 095 482€ 8 100 362€ 7 195 156€ 7 098 893€ 2 334 211€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
41 993€ 11 474€ 5 034€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
13 036 853 € 7 953 867 € 1 201 729 € 1 669 741 € 4 271 878 € 8 598 544 € 2 407 216 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 012 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 012€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
2 400 000€ 1 200 000€ 1 200 000€ 1 000 000€ 3 700 000€ 8 002 141€ 2 407 216€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 636 850€ 1 252 512€ 669 741€ 571 878€ 596 403€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
8 000 003€ 5 500 343€ 1 729€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
410 439 € 1 737 272 € 5 350 227 € 2 746 358 € 2 595 304 € 982 446 € 13 381 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
410 439€ 1 737 272€ 5 350 227€ 2 746 358€ 2 595 304€ 982 446€ 13 381€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
14 392 € 1 186 € 92 € 37 € 1 € 9 € 26 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 732€ 74€ 92€ 37€ 1€ 9€ 26€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
11 660€ 1 112€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
82 041 113 € 79 249 416 € 77 155 794 € 74 084 157 € 76 432 501 € 72 042 390 € 67 216 225 € 28 975 077 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
81 739 017 € 78 978 811 € 77 071 356 € 74 059 937 € 73 788 667 € 72 012 704 € 67 187 986 € 28 964 306 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
13 768 344 € 13 618 713 € 13 618 713 € 13 618 713 € 13 618 713 € 13 618 713 € 13 618 713 € 6 797 267 €
082
A.I.1
Základné imanie
13 768 344€ 13 618 713€ 13 618 713€ 13 618 713€ 13 618 713€ 13 618 713€ 13 618 713€ 6 797 267€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
94 846 965€ 92 593 522€ 92 593 522€ 92 593 522€ 92 593 522€ 93 955 392€ 93 955 392€ 67 972 670€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 753 669 € 2 723 743 € 2 723 743 € 2 723 743 € 2 723 743 € 1 361 873 € 1 361 873 € 679 727 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 753 669€ 2 723 743€ 2 723 743€ 2 723 743€ 2 723 743€ 1 361 873€ 1 361 873€ 679 727€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
1 872 € 1 872 € 1 872 € 1 872 € 1 872 € 901 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
1 872€ 1 872€ 1 872€ 1 872€ 1 872€ 901€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-46 474 587 € -46 474 587 € -46 474 587 € -46 474 587 € -46 474 587 € -46 474 587 € -46 474 587 € -46 474 587 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-46 474 587€ -46 474 587€ -46 474 587€ -46 474 587€ -46 474 587€ -46 474 587€ -46 474 587€ -46 474 587€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-10 771 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-10 771€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
16 842 754 € 16 515 548 € 14 608 093 € 11 596 674 € 11 325 404 € 9 550 412 € 4 737 366 € -10 771 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
302 096 € 270 605 € 84 438 € 24 220 € 2 643 834 € 29 686 € 28 239 € 10 771 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
180 € 67 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
180€ 67€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
72 095 € 100 983 € 53 490 € 11 380 € 2 639 834 € 2 686 € 28 239 € 10 771 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
47 187 € 79 671 € 8 578 € 9 867 € 20 796 € 2 289 € 10 244 € 2 212 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
38 738€ 63 126€ 6 767€ 5 704€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
8 449€ 16 545€ 1 811€ 4 163€ 20 796€ 2 289€ 10 244€ 2 212€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 618 711€ 8 559€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
20 195€ 12 701€ 8 692€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
942€ 961€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 771€ 7 650€ 36 126€ 1 513€ 327€ 397€ 17 995€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
94€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
229 821 € 169 555 € 30 948 € 12 840 € 4 000 € 27 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
229 821€ 169 555€ 30 948€ 12 840€ 4 000€ 27 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé