Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Asseco Enterprise Solutions, a.s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
17 391 624€ 17 075 616€ 14 786 907€ 11 776 714€ 11 301 872€ 9 678 310€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 604 € 165 € 1 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 604€ 165€ 1€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
788 846 € 640 293 € 371 830 € 96 655 € 34 222 € 34 764 € 5 742 € 10 765 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 628€ 575€ 120€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
356 643€ 347 159€ 99 138€ 86 154€ 29 837€ 29 914€ 1 072€ 10 765€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
422 314 € 285 058 € 265 512 €
16
E.1.
Mzdové náklady
414 232€ 280 090€ 265 512€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 930€ 4 901€
19
E.4.
Sociálne náklady
152€ 67€
20
F.
Dane a poplatky
520€ 217€ 71€ 33€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
114€ 10€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
114€ 10€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 255€ 4 221€ 6 534€ 10 468€ 4 385€ 4 850€ 4 550€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-783 242 € -640 293 € -371 665 € -96 654 € -34 222 € -34 764 € -5 742 € -10 765 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-356 643 € -350 787 € -99 713 € -86 154 € -29 837 € -29 914 € -1 192 € -10 765 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
17 857 757 € 17 378 213 € 14 988 256 € 11 899 053 € 11 435 316 € 9 989 871 € 4 942 370 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
17 391 624 € 17 075 616 € 14 786 907 € 11 776 714 € 11 301 872 € 9 678 310 € 4 668 644 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
17 391 624€ 17 075 616€ 14 786 907€ 11 776 714€ 11 301 872€ 9 678 310€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
4 668 644€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
390 565 € 201 164 € 105 205 € 96 283 € 97 066 € 90 274 € 75 340 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
222 452€ 195 121€ 105 205€ 96 263€ 96 752€ 70 780€ 71 967€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
168 113€ 6 043€ 20€ 314€ 19 494€ 3 373€
42
XII.
Kurzové zisky
75 568€ 101 433€ 96 144€ 26 056€ 36 378€ 221 287€ 198 386€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
201 824 € 179 442 € 39 017 € 212 165 € 68 822 € 402 277 € 181 496 € 6 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
28 372 € 18 711 € 256 € 6 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
28 372€ 18 711€ 256€ 6€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
183 685€ 151 820€ 12 942€ 150 585€ 24 028€ 377 461€ 146 196€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 139€ 27 622€ 26 075€ 33 208€ 26 083€ 24 816€ 35 044€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
17 655 933 € 17 198 771 € 14 949 239 € 11 686 888 € 11 366 494 € 9 587 594 € 4 760 874 € -6 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
16 872 691 € 16 558 478 € 14 577 574 € 11 590 234 € 11 332 272 € 9 552 830 € 4 755 132 € -10 771 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
29 937 € 42 930 € -30 519 € -6 440 € 6 868 € 2 418 € 17 766 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
29 937€ 937€ 11 902€ 2 418€ 17 766€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
41 993€ -30 519€ -6 440€ -5 034€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
16 842 754 € 16 515 548 € 14 608 093 € 11 596 674 € 11 325 404 € 9 550 412 € 4 737 366 € -10 771 €