Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Združenie obcí Strážovské vrchy

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
141 436€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
141 436€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
141 436€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 252€ 44 000€ 10 436€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 252€ 44 000€ 10 436€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
147€ 199€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
2 105€ 43 802€ 10 436€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
57€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
57€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
143 744€ 44 000€ 10 436€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1 529€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
1 529€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
1 800€ 42 471€ 10 436€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
1 800€ 300€ 300€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
1 800€ 300€ 300€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
42 171€ 10 136€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
500€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení
(368))
41 671€ 10 136€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
141 944€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
141 944€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
143 744€ 44 000€ 10 436€