Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
27 867€ 7 501€ 8 496€ 2 668€ 2 833€
02
502
Spotreba energie
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
0€ 403€ 0€ 267€
05
512
Cestovné
795€ 923€ 3 175€ 1 160€ 141€
06
513
Náklady na reprezentáciu
10 672€ 5 989€ 14 139€ 2 592€ 10 855€
07
518
Ostatné služby
164 051€ 280 028€ 1 292 540€ 892 295€ 154 320€
08
521
Mzdové náklady
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 100€ 227€ 319€ 0€ 49€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
300€ 0€ 20€ 10€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
0€ 17 340€ 21 775€
20
545
Kurzové straty
0€ 3€
21
546
Dary
0€ 500€ 300€
22
547
Osobitné náklady
8 670€ 0€ 620€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
909€ 2 373€ 512€ 658€ 128€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 681€ 2 944€ 2 952€ 2 952€ 246€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
10 029€ 20 173€ 10 804€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 500€ 350€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
227 073€ 320 158€ 1 351 202€ 925 530€ 169 189€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
0€ 17 848€ 10 755€ 18 366€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
276 746€ 277 326€ 1 165 970€ 260€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
0€ 250€ 15 720€ 82 330€ 8 500€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
18 155€ 5 517€ 335 373€ 317 688€ 37 247€
70
664
Prijaté členské príspevky
13 515€ 45 869€ 179 089€ 348 387€ 153 580€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
308 416€ 328 961€ 1 714 000€ 759 420€ 217 693€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
81 343€ 8 803€ 362 798€ -166 110€ 48 504€
76
591
Daň z príjmov
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
81 343€ 8 803€ 362 798€ -166 110€ 48 504€