Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 102 938€ 1 475 557€ 766 192€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 097 548 € 1 475 558 € 766 192 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 097 292€ 1 474 742€ 765 959€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
256€ 816€ 233€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 259 553 € 1 369 154 € 793 870 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 230 050€ 1 335 039€ 747 975€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
14 133€ 12 216€ 24 035€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
7 222€ 11 957€ 12 130€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 288 € 1 288 € 1 288 €
16
E.1.
Mzdové náklady
960€ 960€ 960€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
328€ 328€ 328€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
118€ 114€ 111€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 684€ 7 155€ 6 916€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 684€ 7 155€ 6 916€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 058€ 1 385€ 1 415€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
837 995 € 106 404 € -27 678 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
845 887 € 115 530 € -18 181 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 390 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
5 390€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
21 151 € 2 342 € 270 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 645 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 645€
52
O.
Kurzové straty
17 255€ 1 986€ 37€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 251€ 356€ 233€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-15 761 € -2 342 € -270 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
822 234 € 104 062 € -27 948 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
172 808 € 16 538 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
172 808€ 16 538€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
649 426 € 87 524 € -27 948 €