Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
178 635€ 147 547€ 114 345€ 75 971€ 62 188€
02
502
Spotreba energie
15 172€ 8 012€ 4 778€ 5 133€ 1 552€
03
504
Predaný tovar
30 197€ 30 752€ 5 787€ 56€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
48€ 199€ 70€ 446€ 504€
05
512
Cestovné
20 956€ 2 749€ 4 615€ 7 580€ 2 182€
06
513
Náklady na reprezentáciu
10 316€ 2 048€ 2 220€ 8 093€ 1 099€
07
518
Ostatné služby
431 300€ 212 364€ 215 538€ 335 109€ 108 787€
08
521
Mzdové náklady
1 558 579€ 896 082€ 569 079€ 500 307€ 183 431€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
541 017€ 314 915€ 199 928€ 175 332€ 62 889€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
64 123€ 34 993€ 23 542€ 17 720€ 7 848€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 1 193€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
263€ 257€ 217€ 116€ 36€
14
532
Daň z nehnuteľností
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 271€ 650€ 720€ 771€ 249€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 24€ 0€
21
546
Dary
8 263€ 0€ 519€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
3 708€ 3 071€ 2 419€ 444€ 706€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
84 409€ 60 954€ 38 086€ 21 897€ 2 079€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 15 361€ 11 178€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
220 332€ 397 700€ 381 642€ 348 898€ 367 500€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
3 169 588€ 2 112 293€ 1 580 060€ 1 509 072€ 801 049€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
257 023€ 113 268€ 64 894€ 19 740€ 19 301€
41
604
Tržby za predaný tovar
34 750€ 38 269€ 7 237€ 164€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
645
Kurzové zisky
2€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
646
Prijaté dary
8 263€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
3 328€ 1 076€ 6 307€ 2 539€ 116€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 2€ 9 500€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 23 321€ 0€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
1€ 1€ 1€ 0€ 0€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
194 561€ 211 379€ 127 174€ 150 892€ 126 622€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 90€ 50€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
995€ 83€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
2 676 225€ 1 848 663€ 1 379 973€ 1 337 959€ 665 086€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
3 175 149€ 2 236 150€ 1 585 637€ 1 520 794€ 811 125€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
5 561€ 123 856€ 5 576€ 11 722€ 10 076€
76
591
Daň z príjmov
0€ 435€ 0€ 0€ 4 053€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
5 561€ 123 422€ 5 576€ 11 722€ 6 023€