Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ArcelorMittal Gonvarri Nitra, s. r. o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.06.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
121 496 662€ 79 731 598€ 59 705 817€ 38 503 570€ 105 332€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
122 806 012 € 80 431 886 € 59 556 560 € 40 658 529 € 918 502 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
121 492 721€ 79 730 934€ 59 697 998€ 38 501 750€ 105 332€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 941€ 664€ 7 819€ 1 820€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
793 405€ 499 460€ -156 249€ 2 146 996€ 811 577€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
507 200€ 198 658€ 4 883€ 3 041€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 745€ 2 170€ 2 109€ 4 922€ 1 593€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
115 332 852 € 75 864 657 € 56 473 954 € 38 971 745 € 2 067 191 € 186 211 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
110 277 319€ 72 263 703€ 53 135 830€ 36 234 831€ 961 614€ 1 137€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 144 365€ 1 649 898€ 1 518 401€ 1 365 811€ 773 299€ 166 398€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 225 199 € 753 865 € 681 882 € 555 223 € 324 751 € 18 591 €
16
E.1.
Mzdové náklady
867 129€ 534 685€ 485 573€ 391 574€ 233 943€ 13 511€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
313 772€ 195 188€ 173 141€ 147 893€ 84 344€ 4 756€
19
E.4.
Sociálne náklady
44 298€ 23 992€ 23 168€ 15 756€ 6 464€ 324€
20
F.
Dane a poplatky
25 732€ 24 342€ 24 566€ 2 440€ 266€ 44€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 115 818€ 1 104 788€ 1 088 929€ 790 690€ 1 233€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 115 818€ 1 104 788€ 1 088 929€ 790 690€ 1 233€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
456 110€ 3 036€ 2 234€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
88 309€ 68 061€ 21 310€ 20 516€ 6 028€ 41€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
7 473 160 € 4 567 229 € 3 082 606 € 1 686 784 € -1 148 689 € -186 211 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
9 868 383 € 6 317 457 € 4 895 337 € 3 049 924 € -818 004 € -167 535 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 € 23 € 8 509 € 14 347 € 19 375 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 € 23 € 8 509 € 14 347 € 19 375 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
8 509€ 14 347€ 19 375€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3€ 23€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
738 349 € 280 887 € 200 759 € 192 185 € 70 156 € 108 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
681 788 € 264 405 € 184 884 € 169 924 € 31 663 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
16 836€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
681 788€ 264 405€ 184 884€ 169 924€ 14 827€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
56 561€ 16 482€ 15 875€ 22 261€ 38 493€ 108€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-738 349 € -280 884 € -200 736 € -183 676 € -55 809 € 19 267 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
6 734 811 € 4 286 345 € 2 881 870 € 1 503 108 € -1 204 498 € -166 944 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 421 162 € 903 832 € 607 628 € 317 337 € -250 878 € -32 917 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
894 027€ 601 361€ 203 174€ 235 863€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
527 135€ 302 471€ 404 454€ 81 474€ -250 878€ -32 917€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 313 649 € 3 382 513 € 2 274 242 € 1 185 771 € -953 620 € -134 027 €