Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 168 479€ 1 733 656€ 406 467€ 23 537€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
52 967 € 5 526 € 1 747 € 1 965 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
2 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 125€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
49 842€ 3 526€ 1 747€ 1 965€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 429 264 € 2 424 226 € 1 514 408 € 858 348 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
19 389€ 87 436€ 81 974€ 40 567€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
471 263€ 432 793€ 282 714€ 336 187€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 870 214 € 1 816 397 € 1 124 782 € 479 674 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 318 589€ 1 283 866€ 818 331€ 336 856€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
48 000€ 36 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
478 086€ 462 800€ 287 682€ 114 284€
19
E.4.
Sociálne náklady
25 539€ 33 731€ 18 769€ 28 534€
20
F.
Dane a poplatky
280€ 99€ 110€ 115€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
60 366€ 44 119€ 23 336€ 1 662€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60 366€ 44 119€ 23 336€ 1 662€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 752€ 43 382€ 1 492€ 143€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-2 376 297 € -2 418 700 € -1 512 661 € -856 383 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-487 527 € -518 229 € -364 688 € -376 754 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 115 512 € 1 728 130 € 404 720 € 21 572 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
600 696 € 355 331 € 191 420 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
600 696€ 355 331€ 191 420€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
21 337 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
21 337€
42
XII.
Kurzové zisky
1 514 816€ 1 372 799€ 14€ 235€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
213 286€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 225 829 € 789 991 € 1 837 970 € 523 145 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 035 248 € 784 936 € 757 925 € 463 799 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
435 248€ 184 936€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
600 000€ 600 000€ 757 925€ 463 799€
52
O.
Kurzové straty
188 587€ 1 749€ 1 078 681€ 58 698€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 994€ 3 306€ 1 364€ 648€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
889 683 € 938 139 € -1 433 250 € -501 573 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 486 614 € -1 480 561 € -2 945 911 € -1 357 956 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 486 614 € -1 480 561 € -2 945 911 € -1 357 956 €