Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoslovenská energetika, a. s.

2021 2020 2019 2018
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
225 314 705 € 154 693 010 € 136 252 476 € 25 060 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
32 665 980 € 35 793 476 € 38 420 570 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
31 261 209 € 34 225 977 € 36 392 634 €
005
A.I.2
Software
822 732€ 1 048 722€ 481 352€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
30 373 727€ 33 112 505€ 35 851 282€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
64 750€ 64 750€ 60 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 404 771 € 1 567 499 € 2 027 936 €
013
A.II.2
Stavby
48 684€ 52 097€ 31 526€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 356 087€ 1 515 402€ 1 996 410€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
192 013 082 € 118 205 191 € 97 066 156 € 24 942 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
233 442 € 150 188 € 323 813 €
035
B.I.1
Materiál
232 122€ 147 737€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
950€ 950€ 323 813€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
370€ 1 501€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
4 029 392 € 3 896 449 € 3 383 076 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
3 749 449 € 3 771 577 € 3 102 444 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 749 449€ 3 771 577€ 3 102 444€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
50 598€ 124 872€ 280 632€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
229 345€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
179 951 728 € 106 460 606 € 86 685 028 € 14 418 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
147 275 582 € 81 483 064 € 70 567 351 € 13 930 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
61 860 847€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
85 414 735€ 81 483 064€ 70 567 351€ 13 930€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
6 033 284€ 24 087 034€ 14 519 512€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
25 609 880€ 488€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 032 982€ 890 508€ 1 598 165€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
7 798 520 € 7 697 948 € 6 674 239 € 10 524 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 022€ 5 609€ 9 251€
073
B.V.2.
Účty v bankách
7 795 498€ 7 692 339€ 6 664 988€ 10 524€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
635 643 € 694 343 € 765 750 € 118 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
184 717€ 238 497€ 274 397€ 118€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
450 926€ 455 846€ 491 353€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
225 314 705 € 154 693 010 € 136 252 476 € 25 060 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
50 378 977 € 56 863 900 € 55 708 928 € 18 834 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
35 000 000 € 35 000 000 € 35 000 000 € -6 972 500 €
082
A.I.1
Základné imanie
35 000 000€ 35 000 000€ 35 000 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
34 975 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-41 972 500€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
7 000 000 € 7 000 000 € 7 000 000 € 7 000 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
7 000 000€ 7 000 000€ 7 000 000€ 7 000 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
7 025 288 € 7 025 288 € -8 666 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 025 288€ 7 025 288€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-8 666€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 353 689 € 7 838 612 € 13 717 594 € -8 666 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
174 935 728 € 97 829 051 € 80 542 970 € 6 226 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
62 204 € 849 324 € 1 256 845 €
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
10 266€ 495 966€ 500 866€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
51 938€ 46 881€ 32 593€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
306 477€ 723 386€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 655 000 € 1 856 000 € 1 657 000 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 655 000€ 1 856 000€ 1 657 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
168 059 904 € 90 503 286 € 73 486 899 € 6 226 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
147 952 742 € 85 464 581 € 62 575 743 € 6 226 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
82 034 394€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
65 918 348€ 85 464 581€ 62 575 743€ 6 226€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
18 978 762€ 2 374 200€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 500 840€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
430 994€ 490 837€ 368 936€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
302 639€ 299 778€ 252 251€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
156 379€ 1 866 233€ 7 406 663€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
238 388€ 7 657€ 382 466€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 158 620 € 4 620 441 € 4 142 168 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
462 381€ 443 880€ 410 378€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 696 239€ 4 176 561€ 3 731 790€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
58€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
59 € 578 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
59€ 308€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
270€