Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správca zálohového systému n. o.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
6 579 237€ 54 459€
02
502
Spotreba energie
187 297€ 7 988€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
115 564€ 15 993€
05
512
Cestovné
8 477€ 2 898€
06
513
Náklady na reprezentáciu
12 263€ 3 419€
07
518
Ostatné služby
35 998 624€ 1 272 382€
08
521
Mzdové náklady
1 453 956€ 485 208€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
513 456€ 168 530€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
5 190€
11
527
Zákonné sociálne náklady
161 727€ 14 947€
12
528
Ostatné sociálne náklady
1 424€
13
531
Daň z motorových vozidiel
219€
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
515€ 2 059€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
9€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
92 087€ 18 138€
20
545
Kurzové straty
33€ 41€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
1 250€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
40 101€ 87 935€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
676 478€ 15 663€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 002€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
40 801€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
45 887 241€ 2 162 131€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
13 443 123€
40
602
Tržby z predaja služieb
3 076 086€ 100 850€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
152 535€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
452 595€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
12 875€ 82 483€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
4 100€
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
3 579 362€
56
647
Osobitné výnosy
27 634 002€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
58 326€ 863€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 300€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
37 130€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
48 450 134€ 195 496€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
2 562 893€ -1 966 635€
76
591
Daň z príjmov
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
2 562 893€ -1 966 635€