Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 298006

INTERMONT a.s.

 • Konanie č. 298006
 • Vydaný 10.8.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 158 z roku 2012 16.8.2012
 • Úpadca INTERMONT a.s.
  IČO: 30840198
  Železničiarska 13
  81105   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I vo veci navrhovateľa - veriteľa: ASEK TZB, spol. s.r.o., so sídlom Hamuliakovo 424, 900 43 Hamuliakovo, IČO 35 974 249, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: INTERMONT a.s., so sídlom Železničiarska 13, 811 05 Bratislava, IČO 30 840 198

Rozhodnutie

Súd vracia zaplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zložiteľovi preddavku: ASEK TZB, spol. s.r.o., so sídlom Hamuliakovo 424, 900 43 Hamuliakovo, IČO 35 974 249, vedeného pod položkou denníka D 130, pol. reg. 49/12 vo výške 1 659,70 eura prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 09.05.2012, č. k. 2K/16/2012-46, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.05.2012, začal na návrh veriteľa: ASEK TZB, spol. s.r.o., so sídlom Hamuliakovo 424, 900 43 Hamuliakovo, IČO 35 974 249, konkurzné konanie na majetok dlžníka: INTERMONT a.s., so sídlom Železničiarska 13, 811 05 Bratislava, IČO 30 840 198.

Podaním došlým súdu dňa 18.05.2012 požiadal dlžník o prerušenie konkurzného konania. Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 21.05.2012, č.k. 2K/16/2012-56, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.05.2012 prerušil konkurzné konanie na majetok dlžníka na dobu 60 dní odo dňa právoplatnosti uznesenia.

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 25.07.2012, č. k. 2K/16/2012-68, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.08.2012 zastavil konkurzné konanie na majetok dlžníka v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle ust. § 21 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), štvrtej vety, nevyplatená časť preddavku slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze; ak sa konkurzné konanie skončilo, nevyplatená časť preddavku sa vráti zložiteľovi preddavku.

Nakoľko navrhovateľ: ASEK TZB, spol. s.r.o., so sídlom Hamuliakovo 424, 900 43 Hamuliakovo, IČO 35 974 249 pred podaním návrhu zaplatil preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 659,70 eura, súd rozhodol o jeho vrátení v súlade s ust. § 21 ods. 3 ZKR.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 2K/16/2012
 • ICS 1112210248
 • Vydal JUDr. Stanislava Bezáková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Lucia Kolenová