Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 418937

Rozmin s.r.o.

 • Konanie č. 418937
 • Vydaný 14.7.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 137 z roku 2014 18.7.2014
 • Úpadca Rozmin s.r.o.
  IČO: 36174033
  Karadžičova 8/A
  82108   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: bnt consulting s. r. o., so sídlom Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 35 871 610, právne zastúpený bnt attorneys-at-law, s. r. o., so sídlom Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Rozmin s. r. o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 174 033, právne zastúpený: Zuzana Sláviková, s. r. o., so sídlom Majerníkova 1A, 841 05 Bratislava

Rozhodnutie

Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1358, odmenu v celkovej výške 663,88 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 28/2014, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1358, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 995,82 Eur, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 28/2014, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/9/2014
 • ICS 1114205022
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová