Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 439503

Rozmin s.r.o.

 • Konanie č. 439503
 • Vydaný 11.11.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 220 z roku 2014 18.11.2014
 • Úpadca Rozmin s.r.o.
  IČO: 36174033
  Karadžičova 8/A
  82108   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rozmin s. r. o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 174 033, správcom ktorého je JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1358, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu pri speňažovaní majetku úpadcu

Rozhodnutie

Súd pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru ukladá správcovi: JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, značka správcu: S 1358, úpadcu: Rozmin s. r. o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 174 033 v zmysle ustanovenia § 83 ods. 1 v spojitosti s ustanovením § 92 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizáciu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný pokyn vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž, v ktorej sa majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu: súpisová položka č. 2, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 150/2014 zo dňa 06.08.2014, bude speňažovať v súlade s predloženým návrhom a Správcovi ukladá povinnosť o vyhodnotení výsledku verejnej obchodnej súťaže písomne informovať súd.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/9/2014
 • ICS 1114205022
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová