Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 454146

Rozmin s.r.o.

 • Konanie č. 454146
 • Vydaný 5.2.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 28 z roku 2015 11.2.2015
 • Úpadca Rozmin s.r.o.
  IČO: 36174033
  Karadžičova 8/A
  82108   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rozmin s. r. o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 174 033, správcom ktorého je JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1358, o návrhu správcu na určenie účastníctva veriteľa v konkurznom konaní

Rozhodnutie

Súd určuje, že veriteľ: EuroGas GmbH, so sídlom Neuer Markt 9/3, 1010 Viedeň, Rakúska republika, IČO: FN 103041g, v mene ktorého koná správca: Dr. Eberhard Wallentin, Porzellangasse 4-6, 1090 Viedeň, Rakúska republika, nie je účastníkom konkurzného konania vedeného na majetok Úpadcu: Rozmin s. r. o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 174 033.

Poučenie

Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca alebo ten, o koho právach sa rozhodlo v lehote 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo, prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/9/2014
 • ICS 1114205022
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Zuzana Barriová