Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 724405

C.LT.W. Finance s.r.o.

 • Konanie č. 724405
 • Vydaný 5.4.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 69 z roku 2016 12.4.2016
 • Úpadca C.LT.W. Finance s.r.o.
  IČO: 36742431
  Bukureštská 7
  04013   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: C.LT.W. Finance s.r.o., so sídlom Bukureštská 7, 040 13 Košice, IČO: 36 742 431 742 o návrhu správcu JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1714 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto:

Rozhodnutie

P r i z n á v a správcovi JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1714, paušálnu odmenu vo výške 678,- € s DPH.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 30K/24/2015
 • ICS 7115216061
 • Vydal JUDr. Juraj Komár
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Amália Geňová