Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 729579

VAJEX výroba vajec a hydiny,akciová spoločnosť Kež

Správcovia
 • Gábor Száraz, JUDr.
  Vansovej 1865/46
  06401   Stará Ľubovňa
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok, so sídlom Slavkovská cesta 57, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 672 019, takto

Rozhodnutie

Ustanovuje JUDr. Gábor Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, do funkcie predbežného správcu dlžníka.

Ukladá predbežnému správcovi zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť.

Ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20 dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 4K/7/2016
 • ICS 8116203241
 • Vydal JUDr. Jaroslav Kanderka
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Eva Lešková