Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 557265

Rozmin s.r.o.

 • Konanie č. 557265
 • Vydaný 25.10.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 221 z roku 2016 18.11.2016
 • Úpadca Rozmin s.r.o.
  IČO: 36174033
  Karadžičova 8/A
  82108   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Eugena Palášthyho a členov senátu: JUDr. Paulíny Pacherovej a JUDr. Lýdie Noskovičovej, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rozmin s.r.o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 174 033, správcom ktorého je: JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, značka správcu: S 1358, o návrhu spoločnosti Rozmin s.r.o., zast.: Zuzana Nikodémová s.r.o. (predtým: Zuzana Sláviková s.r.o.), Majerníkova 1A, 841 05 Bratislava, na zrušenie konkurzu na úpadcu, proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.03.2016, vydané v konaní pod č.k. 6K/9/2014-374, takto

Rozhodnutie

Odvolací súd napadnuté uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.03.2016, vydané v konaní pod č.k. 6K/9/2014-374, potvrdzuje.

Náhrada trov odvolacieho konania sa nepriznáva.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP), v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť právneho zastúpenia advokátom dovolateľ nemá len v prípadoch vymedzených § 429 ods. 2 CSP.

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Nesplnenie náležitostí vyžadovaných § 428 a § 429 CSP má za následok odmietnutie dovolania (§ 447 písm. d/, e/ CSP).

 • Spisová značka 6K/9/2014
 • ICS 1114205022
 • Vydal JUDr. Eugen Palášthy
 • Vydal FN predseda senátu
 • Odoslal Darina Šmelcerová