Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 768314

Railway Casted Components a.s.

 • Konanie č. 768314
 • Vydaný 15.11.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 233 z roku 2016 6.12.2016
 • Úpadca Railway Casted Components a.s.
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  05801   Poprad
Druh
Uznesenie
Hlavička

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Brixiovej a členov senátu JUDr. Jozefa Vancu a JUDr. Gabriely Varhalíkovej vo veci úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze, Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901, vo veci vyhláseného konkurzu o návrhu na zrušenie uznesenia prijatého na prvej schôdzi veriteľov úpadcu konanej dňa 15.6.2016 a o späťvzatí odvolania proti uzneseniu o zrušení uznesenia č. 1 prijatého na schôdzi veriteľov úpadcu konanej dňa 15.6.2016 Okresného súdu Prešov zo dňa 29.6.2016 č.k. 1K/14/2015-371 takto

Rozhodnutie

Z a s t a v u j e odvolacie konanie.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C.s.p.).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) /§ 428 C.s.p./.

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).

 • Súd Krajský súd v Košiciach
 • Spisová značka 3CoKR/29/2016
 • ICS 8115205712
 • Vydal JUDr. Drahomíra Brixiová
 • Vydal FN predseda senátu
 • Odoslal Eva Lešková