Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 562894

RUSSEL EXPORT - IMPORT s.r.o.

 • Konanie č. 562894
 • Vydaný 5.12.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 237 z roku 2016 12.12.2016
 • Úpadca RUSSEL EXPORT - IMPORT s.r.o.
  IČO: 44092580
  Záhradnícka 15
  81107   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RUSSEL EXPORT-IMPORT, s. r. o., so sídlom Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie na majetok dlžníka: RUSSEL EXPORT-IMPORT, s. r. o., so sídlom Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580,

Rozhodnutie

Súd začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: RUSSEL EXPORT-IMPORT, s. r. o., so sídlom Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Reštrukturalizačné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku SR a má tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka podliehajú súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,

b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,

d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania; vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,

e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,

f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať.

g) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4R/5/2016
 • ICS 1116224170
 • Vydal JUDr. Edita Sahánková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Zuzana Barriová