Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 639798

ZZ.TOP Slovakia s.r.o.

 • Konanie č. 639798
 • Vydaný 23.4.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 90 z roku 2018 11.5.2018
 • Úpadca ZZ.TOP Slovakia s.r.o.
  IČO: 36680575
  Stromová 13
  83101   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ZZ TOP Slovakia s.r.o., so sídlom Stromová 13, 821 01 Bratislava, IČO: 36 680 575, v konaní o návrhu navrhovateľa - správcu úpadcu Mgr. Michal Kiča, so sídlom kancelárie Bajkalská 21/A, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S1555

Rozhodnutie

Súd odvoláva : Mgr. Michal Kiča, so sídlom kancelárie Bajkalská 21/A, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S1555 z funkcie správcu úpadcu ZZ TOP Slovakia s.r.o., so sídlom Stromová 13, 821 01 Bratislava, IČO: 36 680 575

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným spôsobom.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 8K/14/2013
 • ICS 1113244405
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca