Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 912562

C.LT.W. Finance s.r.o.

 • Konanie č. 912562
 • Vydaný 21.5.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 101 z roku 2019 28.5.2019
 • Úpadca C.LT.W. Finance s.r.o.
  IČO: 36742431
  Bukureštská 7
  04013   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: C.LT.W. Finance s.r.o., so sídlom Bukureštská 7, 040 13 Košice, IČO: 36 742 431, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1714 o odvolanie správcu z funkcie takto

Rozhodnutie

O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1714.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 30K/24/2015
 • ICS 7115216061
 • Vydal JUDr. Pavel Varga