Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 944281

FEKO s.r.o.

 • Konanie č. 944281
 • Vydaný 18.6.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 120 z roku 2019 24.6.2019
 • Úpadca FEKO s.r.o.
  IČO: 45888051
  03212   Dúbrava 551
 • Navrhovatelia FEKO s.r.o.
  IČO: 45888051
  03212   Dúbrava 551
 • Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Žilina
  Janka Kráľa 2
  01001   Žilina
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FEKO s.r.o., so sídlom Dúbrava 551, 032 12 Dúbrava, IČO: 45 888 051, uznesením č.k. 2K/12/2017-352 zo dňa 08.04.2019 povolil vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 63.138,79 eur, ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 30- 60 (pôvodne vedené pod č. 2-32).

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 30.04.2019

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 2K/12/2017
 • ICS 5117218241
 • Vydal Mgr. Oľga Vidovencová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník