Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FEKO s. r. o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 2K/12/2017 [ukončené]
  • Spisová značka 2K/12/2017
  • Prvý a posledný záznam 14.6.2017 - 17.2.2020
  • Detekcia ukončenia: 13.11.2019ukončením konkurzu v Obchodnom vestníku

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
17.2.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Dúbrava 551 Žilinský
24.1.2020
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Dúbrava 551 Žilinský
13.11.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Dúbrava 551 Žilinský
21.10.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Dúbrava 551 Žilinský
13.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Dúbrava 551 Žilinský
7.8.2019
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarova Dúbrava Žilinský
27.6.2019
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarova Dúbrava Žilinský
24.6.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Dúbrava 551 Žilinský
12.4.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Dúbrava 551 Žilinský
8.3.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarova Dúbrava Žilinský
26.2.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarova Dúbrava Žilinský
23.1.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarova Dúbrava Žilinský
11.12.2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarova Dúbrava Žilinský
21.5.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Dúbrava 551 Žilinský
24.4.2018
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarova Dúbrava Žilinský
24.4.2018
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarova Dúbrava Žilinský
16.3.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarova Dúbrava Žilinský
12.3.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Dúbrava 551 Žilinský
12.3.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Dúbrava 551 Žilinský
12.3.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Dúbrava 551 Žilinský
12.3.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Dúbrava 551 Žilinský
9.2.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarova Dúbrava Žilinský
16.1.2018
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarová Dúbrava Žilinský
16.1.2018
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarová Dúbrava Žilinský
10.1.2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarová Dúbrava Žilinský
10.1.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarová Dúbrava Žilinský
20.12.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarova Dúbrava Žilinský
20.11.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarova Dúbrava Žilinský
13.11.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Dúbrava 551 Žilinský
7.9.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Dúbrava 551 Žilinský
19.7.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Dúbrava 551 Žilinský
17.7.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Dúbrava 551 Žilinský
3.7.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Dúbrava 551 Žilinský