Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 703829

Tatra Nova, spol. s r.o.

 • Konanie č. 703829
 • Vydaný 9.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 203 z roku 2019 21.10.2019
 • Úpadca Tatra Nova, spol. s r.o.
  IČO: 36314579
  Sabinovská 12
  82102   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tatra Nova, spol. s.r.o., so sídlom Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, IČO: 36 314 579, správcom ktorého je JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom kancelárie Miletičova 23, 821 09 Bratislava, značka správcu: S 1382, na potvrdenie prevodu pohľadávky,

Rozhodnutie

Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: UNIPHARMA - 1. Slovenská lekárnická akciová spoločnosť, so sídlom Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO: 31 625 657, na veriteľa: HiProTec, spol. s r.o., so sídlom Športová 23, 971 01 Prievidza, IČO: 36 303 828, v celkovej výške 127.695,20 EUR.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.

Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 2R/2/2011
 • ICS 1111209833
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca