Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 703847

1. SENIOR CITY, a. s.

 • Konanie č. 703847
 • Vydaný 3.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 203 z roku 2019 21.10.2019
 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  81103   Bratislava
 • Navrhovatelia 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  81103   Bratislava
 • CURTIS, s. r. o.
  IČO: 45445851
  Mierové námestie 24
  91101   Trenčín
 • Mgr. Tomáš MICHNICA, advokát
  Na Priekope č. 174/13
  01001   Žilina
 • JURIKA & KELTOŠ
 • BUGAN, advokátska kancelária
  Bajkalská 25/A
  82103   Bratislava
 • Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš
  Nám. sv. Anny 361/200
  91101   Trenčín
 • Mgr. Matej Ambroz
  Kominárska 2,4
  83104   Bratislava
 • URBÁNI & Partners s.r.o.
  Skuteckého 17
  87401   Banská Bystrica
 • Mesto Štúrovo
  Nám. Slobody 1
  94301   Štúrovo
 • JURIKA & KELTOŠ, s.r.o.
  IČO: 35951087
  Mickiewiczova 2
  81107   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa CURTIS, s.r.o., so sídlom Mierové námestie 24, 911 01 Trenčín, IČO: 45 445 851 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 1. SENIOR CITY, a.s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943, o návrhu: Mesto Štúrovo, so sídlom Nám. Slobody 1, 943 01 Štúrovo, IČO: 00 309 303, na pristúpenie do konkurzného konania

Rozhodnutie

Súd povoľuje vstup veriteľa: Mesto Štúrovo, so sídlom Nám. Slobody 1, 943 01 Štúrovo, IČO: 00 309 303, na pristúpenie do konkurzného konania na majetok dlžníka: 1. SENIOR CITY, a.s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943, vedeného pod č. k. 8K/7/2019.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 8K/7/2019
 • ICS 1119202616
 • Vydal JUDr. Katarína Bartalská
 • Vydal FN sudca