Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1887643

SIGMA SLOVAKIA, spol.s r.o.

 • Konanie č. 1887643
 • Vydaný 15.10.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 203 z roku 2019 21.10.2019
 • Úpadca SIGMA SLOVAKIA, spol.s r.o.
  IČO: 36527980
  Zvolenská cesta 14/1769
  97401   Banská Bystrica
 • Navrhovatelia SIGMA SLOVAKIA, spol.s r.o.
  IČO: 36527980
  Zvolenská cesta 14/1769
  97401   Banská Bystrica
 • Ivan Kotleba
  IČO: 48485357
  Kukučínova 18
  97401   Banská Bystrica
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, IČO: 36 527 980, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ivan Kotleba, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, uznesením č. k. 2K 13/2018 - 257 zo dňa 18. 09. 2019 povolil vstup nového veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 10. 2019

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 2K/13/2018
 • ICS 6118346235
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN sudca