Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 965302

FEKO s.r.o.

 • Konanie č. 965302
 • Vydaný 7.11.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 219 z roku 2019 13.11.2019
 • Úpadca FEKO s.r.o.
  IČO: 45888051
  03212   Dúbrava 551
 • Navrhovatelia FEKO s.r.o.
  IČO: 45888051
  03212   Dúbrava 551
 • Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Žilina
  Janka Kráľa 2
  01001   Žilina
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: FEKO s.r.o., so sídlom Dúbrava 551, 032 12 Dúbrava, IČO: 45 888 051, ktorého správcom je: JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto

Rozhodnutie

Z r u š u j e konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.

Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.

V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 102 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii).

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 2K/12/2017
 • ICS 5117218241
 • Vydal JUDr. Gabriela Bargelová
 • Vydal FN sudca