Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 752835

1. SENIOR CITY, a. s.

 • Konanie č. 752835
 • Vydaný 5.10.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 198 z roku 2020 14.10.2020
 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  81103   Bratislava
 • Navrhovatelia 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  81103   Bratislava
 • CURTIS, s. r. o.
  IČO: 45445851
  Mierové námestie 24
  91101   Trenčín
 • Tomáš Michnica, Mgr.
  Na Priekope č. 174/13
  01001   Žilina
 • JURIKA & KELTOŠ
 • BUGAN, advokátska kancelária, s.r.o.
  IČO: 47258870
  Bajkalská 25A
  82101   Bratislava - mestská časť Ružinov
 • Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš
  Nám. sv. Anny 361/200
  91101   Trenčín
 • Mgr. Matej Ambroz
  Kominárska 2,4
  83104   Bratislava
 • URBÁNI & Partners s.r.o.
  Skuteckého 17
  87401   Banská Bystrica
 • JURIKA & KELTOŠ, s.r.o.
  IČO: 35951087
  Mickiewiczova 2
  81107   Bratislava
 • Mesto Štúrovo
  IČO: 00309303
  Nám. Slobody 1
  94301   Štúrovo
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa v 1. rade: CURTIS, s. r. o., so sídlom Mierové námestie 24, 911 01 Trenčín, IČO: 45 445 851, zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Andrej Jaroš, spol. s. r. o., so sídlom Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, veriteľa v 2. rade: FOREST HILL COMPANY, s. r. o., so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 46 379 878, zastúpeného BUGAN, advokátska kancelária, s. r. o., so sídlom Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, veriteľa v 3. rade: ActivIT, s. r. o., so sídlom Národná 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 043 532, zastúpeného advokátskou kanceláriou URBÁNI & Partners s. r. o., so sídlom Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, veriteľa v 4. rade: Mesto Štúrovo, so sídlom Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo, IČO: 00 309 303, v konkurznej veci úpadcu: 1. SENIOR CITY, a. s., so sídlom Župné námestie 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943, správcom ktorého je: Mgr. Matej Ambroz, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník, zn. správcu: S 1884, o návrhoch na zrušenie uznesení prijatých na schôdzi veriteľov a o návrhoch na zrušenie uznesení prijatých veriteľským výborom, takto

Rozhodnutie

Súd uznesenia prijaté na schôdzi veriteľov dňa 09.04.2020 a uznesenia prijaté veriteľským výborom na jeho zasadnutí dňa 09.04.2020 z r u š u j e .

Súd ukladá správcovi: Mgr. Matej Ambroz, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník, zn, správcu: S 1884, povinnosť prvú schôdzu veriteľov zopakovať.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)

Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 8K/7/2019
 • ICS 1119202616
 • Vydal Mgr. Veronika Ileninová
 • Vydal FN sudkyňa