Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1087131

DVZ, s.r.o.

 • Konanie č. 1087131
 • Vydaný 26.2.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 43 z roku 2021 4.3.2021
 • Úpadca DVZ, s.r.o.
  IČO: 36405604
  A. Rudnaya 101
  01001   Žilina
Správcovia
 • Jana Košová, JUDr.
  IČO: 51058472
  Višňové 762
  01323   Višňové
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DVZ, s.r.o., so sídlom A. Rudnaya 101, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 604, správcom, ktorého je JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, značka správcu: S 1242, v časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov, takto

Rozhodnutie

I. Priznáva správcovi JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, značka správcu: S 1242, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 7 920 eur.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z./.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 10K/3/2020
 • ICS 5120211547
 • Vydal JUDr. Andrea Gulčiková
 • Vydal FN sudca