Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 780197

1. SENIOR CITY, a. s.

 • Konanie č. 780197
 • Vydaný 15.4.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 77 z roku 2021 23.4.2021
 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  81103   Bratislava
 • Navrhovatelia 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  81103   Bratislava
 • CURTIS, s. r. o.
  IČO: 45445851
  Mierové námestie 24
  91101   Trenčín
 • Tomáš Michnica, Mgr.
  Na Priekope č. 174/13
  01001   Žilina
 • JURIKA & KELTOŠ
 • BUGAN, advokátska kancelária, s.r.o.
  IČO: 47258870
  Bajkalská 25A
  82101   Bratislava - mestská časť Ružinov
 • Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš
  Nám. sv. Anny 361/200
  91101   Trenčín
 • Mgr. Matej Ambroz
  Centrálna 154/4
  08901   Svidník
 • URBÁNI & Partners s.r.o.
  Skuteckého 17
  87401   Banská Bystrica
 • JURIKA & KELTOŠ, s.r.o.
  IČO: 35951087
  Mickiewiczova 2
  81107   Bratislava
 • Mesto Štúrovo
  IČO: 00309303
  Nám. Slobody 1
  94301   Štúrovo
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: 1. SENIOR CITY, a. s., so sídlom Župné námestie 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943, správcom ktorého je: Mgr. Matej Ambroz, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník, zn. správcu: S 1884, o priznaní odmeny predbežnému správcovi, takto

Rozhodnutie

Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Matej Ambroz, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník, zn. správcu: S 1884, odmenu vo výške 1.500 eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 8/2019, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia na Okresnom súde Bratislava I. (§ 21 ods. 3 ZKR, § 362 ods. 1 CSP v spojení s § 196 ZKR)

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 8K/7/2019
 • ICS 1119202616
 • Vydal Mgr. Veronika Ileninová
 • Vydal FN sudkyňa