Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 780512

1. SENIOR CITY, a. s.

  • Konanie č. 780512
  • Vydaný 23.2.2021
  • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 77 z roku 2021 23.4.2021
  • Úpadca 1. SENIOR CITY, a. s.
    IČO: 45629943
    Župné nám. 3
    81103   Bratislava
  • Navrhovatelia 1. SENIOR CITY, a. s.
    IČO: 45629943
    Župné nám. 3
    81103   Bratislava
  • CURTIS, s. r. o.
    IČO: 45445851
    Mierové námestie 24
    91101   Trenčín
  • Tomáš Michnica, Mgr.
    Na Priekope č. 174/13
    01001   Žilina
  • JURIKA & KELTOŠ
  • BUGAN, advokátska kancelária, s.r.o.
    IČO: 47258870
    Bajkalská 25A
    82101   Bratislava - mestská časť Ružinov
  • Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš
    Nám. sv. Anny 361/200
    91101   Trenčín
  • Mgr. Matej Ambroz
    Centrálna 154/4
    08901   Svidník
  • URBÁNI & Partners s.r.o.
    Skuteckého 17
    87401   Banská Bystrica
  • JURIKA & KELTOŠ, s.r.o.
    IČO: 35951087
    Mickiewiczova 2
    81107   Bratislava
  • Mesto Štúrovo
    IČO: 00309303
    Nám. Slobody 1
    94301   Štúrovo
Druh
Uznesenie
Hlavička

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa - veriteľa v 1/ rade CURTIS s. r. o., so sídlom Mierové námestie 24, 911 01 Trenčín, IČO: 45 445 851, zastúpeného Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš, spot s r o., so sídlom Námestie svätej Anny 361/20, 911 01 Trenčín, veriteľa v 2/ rade FOREST HILL COMPANY s. r. o., so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 46 379 878, zastúpeného BUGAN, advokátska kancelária s. r. o,, so sídlom Bajkalská 25/A, 821 01 Bratislava, veriteľa v 3/ rade ActivIT s. r. o., so sídlom Národná 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 043 532, zastúpené URBÁNI & Partners s. r. o., so sídlom Skuleckého 17, 974 01 Banská Bystrica a veriteľa v 4/ rade Mesto Štúrovo, so sídlom Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo, IČO: 000 309 303, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka 1. SENIOR CITY a.s., so sídlom Župné námestie 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943, o dovolaní dlžníka voči uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 3CoKR/l 5/2020-645 zo dňa 15. apríla 2020, takto

Rozhodnutie

Dovolanie dlžníka odmieta.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok.

  • Súd Okresný súd Bratislava I
  • Spisová značka 8K/7/2019
  • ICS 1119202616
  • Vydal JUDr. Jana Huliová