Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1102206

NEC-TRANS, s. r. o.

 • Konanie č. 1102206
 • Vydaný 26.5.2021
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 104 z roku 2021 1.6.2021
 • Úpadca NEC-TRANS, s. r. o.
  IČO: 45674213
  Hlavice
  02322   Klokočov
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci zastaveného konkurzného konania voči dlžníkovi: NEC-TRANS, s.r.o., so sídlom Hlavice 461, 023 22 Klokočov, IČO: 45 674 213, takto

Rozhodnutie

V r a c i a nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1 500 EUR jeho zložiteľovi NEC-TRANS, s.r.o., so sídlom Hlavice 461, 023 22 Klokočov, IČO: 45 674 213.

U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť zložiteľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1 500,- eur, ktorý bol zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 10.11.2020, evidovaný pod položkou denníka D18 položkou registra č. 20 rok 2020, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané, a to v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 2K/8/2020
 • ICS 5120211980
 • Vydal Mgr. Oľga Vidovencová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník