Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 817272

1. SENIOR CITY, a. s.

 • Konanie č. 817272
 • Vydaný 17.2.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 42 z roku 2022 2.3.2022
 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  81103   Bratislava
 • Navrhovatelia 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  81103   Bratislava
 • CURTIS, s. r. o.
  IČO: 45445851
  Mierové námestie 24
  91101   Trenčín
 • Tomáš Michnica, Mgr.
  Na Priekope č. 174/13
  01001   Žilina
 • JURIKA & KELTOŠ
 • BUGAN, advokátska kancelária, s.r.o.
  IČO: 47258870
  Bajkalská 25A
  82101   Bratislava - mestská časť Ružinov
 • Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš
  Nám. sv. Anny 361/200
  91101   Trenčín
 • Mgr. Matej Ambroz
  Centrálna 154/4
  08901   Svidník
 • URBÁNI & Partners s.r.o.
  Skuteckého 17
  87401   Banská Bystrica
 • JURIKA & KELTOŠ, s.r.o.
  IČO: 35951087
  Mickiewiczova 2
  81107   Bratislava
 • Mesto Štúrovo
  IČO: 00309303
  Nám. Slobody 1
  94301   Štúrovo
 • I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZácie K.S.
  IČO: 48485357
  Šoltésovej 2
  81108   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: 1. SENIOR CITY, a. s., so sídlom Župné námestie 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zn. správcu: S 1436, o návrhu správcu na uloženie povinnosti na poskytnutie súčinnosti,

Rozhodnutie

I.

Súd vyzýva úpadcu: 1. SENIOR CITY, a. s., so sídlom Župné námestie 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943, na poskytnutie súčinnosti I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zn. správcu: S 1436, v rozsahu vyplývajúceho zo správcom predloženej a k uzneseniu priloženej výzvy správcu , a to do 7 dní od doručenia tejto výzvy.

II.

Súd vyzýva predsedu predstavenstva úpadcu: Robert Keresztes, trvale bytom Veterná 1775/33, 931 01 Šamorín, na poskytnutie súčinnosti I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zn. správcu: S 1436, v rozsahu vyplývajúceho zo správcom predloženej a k uzneseniu priloženej výzvy správcu , a to do 7 dní od doručenia tejto výzvy.

Poučenie

Súd týmto poučuje úpadcu, ako aj členov jeho štatutárneho orgánu, že v prípade nesplnenia tejto výzvy v lehote 7 dní odo dňa jej doručenia, súd môže rozhodnúť o ich predvedení prípadne o uložení poriadkovej pokuty vo výške až do 165.000- EUR.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Toto uznesenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 8K/7/2019
 • ICS 1119202616
 • Vydal JUDr. Zuzana Hlistová
 • Vydal FN sudkyňa