Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 844432

1. SENIOR CITY, a. s.

 • Konanie č. 844432
 • Vydaný 10.11.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 220 z roku 2022 16.11.2022
 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  81103   Bratislava
 • Navrhovatelia 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  81103   Bratislava
 • CURTIS, s. r. o.
  IČO: 45445851
  Mierové námestie 24
  91101   Trenčín
 • Tomáš Michnica, Mgr.
  Na Priekope č. 174/13
  01001   Žilina
 • JURIKA & KELTOŠ
 • BUGAN, advokátska kancelária, s.r.o.
  IČO: 47258870
  Bajkalská 25A
  82101   Bratislava - mestská časť Ružinov
 • Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš
  Nám. sv. Anny 361/200
  91101   Trenčín
 • Mgr. Matej Ambroz
  Centrálna 154/4
  08901   Svidník
 • URBÁNI & Partners s.r.o.
  Skuteckého 17
  87401   Banská Bystrica
 • JURIKA & KELTOŠ, s.r.o.
  IČO: 35951087
  Mickiewiczova 2
  81107   Bratislava
 • Mesto Štúrovo
  IČO: 00309303
  Nám. Slobody 1
  94301   Štúrovo
 • I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZácie K.S.
  IČO: 48485357
  Šoltésovej 2
  81108   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SENIOR CITY, a.s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943, správcom ktorého je : I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, zn.S1436, rozhodol uznesením č. k. 8K/7/2019-1249 zo dňa 09.09.2022 o vstupe veriteľa Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 do konkurzného konania a to z dôvodu prechodu pohľadávok z pôvodného veriteľa: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.č.13, Bratislava - Staré Mesto 811 02, v rozsahu zistených pohľadávok vedených v konečnom zozname pohľadávok veriteľov pod por. číslom 33 - 36 v celkovej výške 1 178,33 EUR. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.10.2022.

V Bratislave, dňa 10.11.2022

Mgr. Martina Masaryková

vyšší súdny úradník

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 8K/7/2019
 • ICS 1119202616
 • Vydal Mgr. Martina Masaryková