Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 36K/8/2012

KD - Tech, spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca KD - Tech, spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 36240869
  Z. Kodálya 769/29
  924 01   Galanta
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 115 z roku 2012 dňa 15.6.2012
 • Spisová značka - súd 36K/8/2012
 • Spisová značka - správca 36K/8/2012 S1328
Text

Ladislav Zselinszky, ako správca majetku úpadcu KD - Tech, spol. s r.o. v konkurze, IČO: 36 240 869, Z. Kodálya č. 769/29, 924 01 Galanta, oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadať v mojej kancelárii na adrese Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda v úradných hodinách od 8:30 - 11:30 a od 12:00 - 15:00 každý pracovný deň. Odporúčam dohodnúť si termín vopred telefonicky na č. +421 (0) 907 732 051, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese zselinszkylad@gmail.com