Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 36K/8/2012

KD - Tech, spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca KD - Tech, spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 36240869
  Z. Kodálya 769/29
  924 01  Galanta
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 149 z roku 2012 dňa 3.8.2012
 • Spisová značka - súd 36K/8/2012
 • Spisová značka - správca 36K/8/2012 S1328
Text

Ladislav Zselinszky, správca majetku úpadcu KD - Tech, spol. s r.o. v konkurze, IČO: 36 240 869, so sídlom Z. Kodálya č. 769/29, 924 01 Galanta, týmto v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozhodnom znení oznamujem, že číslo účtu, na ktorý možno skladať kauciu, je 4016184420/7500; účet je zriadený v Československej obchodnej banke, a.s. Pri zložení kaucie treba uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.