Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 36K/8/2012

KD - Tech, spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca KD - Tech, spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 36240869
  Z. Kodálya 769/29
  924 01  Galanta
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 185 z roku 2012 dňa 25.9.2012
 • Spisová značka - súd 36K/8/2012
 • Spisová značka - správca 36K/8/2012 S1328
Text

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru

zvolaného správcom podľa § 38 ods. 1 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozhodnom znení

Dátum a čas zasadnutia: 14.9.2012 o 10:35 hod.

Miesto zasadnutia: Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda – veľká zasadačka, 1. poschodie

Program schôdze:

1. otvorenie,

2. voľba predsedu veriteľského výboru,

3. určenie formy a spôsobu komunikácie medzi veriteľským výborom a správcom,

4. záver

Úpadca: KD – Tech, spol. s r.o. v konkurze, IČO: 36 240 869, Z. Kodálya č. 769/29, 924 01 Galanta

Správca úpadcu: Ladislav Zselinszky, Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda

Spisová značka súdneho spisu: 36K/8/2012

Spisová značka správcovského spisu: 36K/8/2012 S1328

 Prítomní:

 1. Ladislav Zselinszky, správca
 2. členovia veriteľského výboru:

2.1     za AQUAMONT spol. s r.o. JUDr. Fadi Fardous, advokát poverený substitúciou,

2.2    za Sociálnu poisťovňu Mgr. Božena Birošová, na základe poverenia na zastupovanie;

2.3.   za Slovenskú republiku, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad Trnava Ing. Adriana Valovičová, na základe poverenia na zastupovanie

Bod 1.: Správca otvoril prvé zasadnutie veriteľského výboru a prítomných členov veriteľského výboru oboznámil s tým, že v zmysle § 38 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozhodnom znení je veriteľský výbor uznášaniaschopný. Správca ďalej konštatoval, že všetci členovia veriteľského výboru súhlasili so spôsobom a formou zvolania prvého zasadnutia veriteľského výboru a že boli zákonným spôsobom oboznámení s termínom, časom a programom tohto zasadnutia.

Bod 2.: Správca navrhol, aby si členovia veriteľského výboru v zmysle § 38 ods. 1 tretej vety zákona č. 7/2005 Z. z. zvolili predsedu veriteľského výboru. Členovia veriteľského výboru si za predsedu veriteľského výboru zvolili veriteľa AQUAMONT spol. s r.o. na návrh tohto veriteľa, o ktorom sa hlasovalo takto

Za: 3 hlasy

AQUAMONT spol. s r.o.: 1 hlas

Sociálna poisťovňa: 1 hlas

Slovenská republika, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad Trnava: 1 hlas

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 0 hlasov.

Bolo prijaté   u z n e s e n i e   : Predsedom veriteľského výboru bol zvolený veriteľ AQUAMONT spol. s r.o.

Bod 3.: Správca odovzdal riadenie činnosti veriteľského výboru zvolenému predsedovi veriteľského výboru, ktorý navrhol, aby sa komunikácia medzi správcom a veriteľským výborom uskutočňovala v písomnej forme prostredníctvom elektronickej pošty. O tomto návrhu sa hlasovalo takto

Za: 3 hlasy

AQUAMONT spol. s r.o.: 1 hlas

Sociálna poisťovňa: 1 hlas

Slovenská republika, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad Trnava: 1 hlas

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 0 hlasov.

Bolo prijaté   u z n e s e n i e   : Komunikácia medzi správcom a veriteľským výborom sa má uskutočňovať v písomnej forme prostredníctvom elektronickej pošty.

Bod 4.: Predseda veriteľského výboru ukončil prvé zasadnutie veriteľského výboru.

V Dunajskej Strede, dňa 14. septembra 2012