Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 9K/9/2010

Považská záhradnícka spol. s r.o.

 • Úpadca Považská záhradnícka spol. s r.o.
  IČO: 34139613
  Potočná 199
  909 01  Skalica
 • Druh Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 226 z roku 2012 dňa 22.11.2012
 • Spisová značka - súd 9K/9/2010
 • Spisová značka - správca 9K/9/2010 S1148
Text

Uznesením Okresného súdu v Trnave, č. k. 9K/9/2010 zo dňa 03.03.2011, bol vyhlásený konkurz  na majetok úpadcu : Považská záhradnícka spol. s r.o., Potočná č. 199, 909 01 Skalica,  IČO 34 139 613 (ďalej len dlžník, alebo úpadca) .

            Na schôdzi veriteľov konanej dňa 01.06.2011 bol zvolený veriteľský výbor v zložení :

-       Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava, IČO: 00 151 653 -  vykonáva funkciu predsedu veriteľského výboru,

-       Factoring Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava, IČO: 35 849 665,

-       Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s. Bratislava, IČO: 36 865 491.

Speňažením majetku úpadcu bol získaný nasledovný výťažok :

1. súpisová zložka majetku č. 1 - suma 3 854,06 € - výnos z pohľadávok z obchodného styku;    

2. súpisová zložka majetku č. 2 - suma 3 000,- € s DPH -  výnos z predaja hnuteľných vecí; 

3. súpisová zložka majetku č. 3 - suma 2 100,- € - výnos z predaja pohľadávok.

    A)   Z celkovej sumy výťažku 8 954,06 € dosiahnutej speňažením majetku podliehajúceho konkurzu zapísaného do všeobecnej podstaty sa uspokojujú :

 1. Pohľadávky proti podstate :

a)    odmena správcu priznaná za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2 788,28 € s DPH;

b)    odmena správcu z výťažku :

- 14% zo sumy 2 500,00 € = 350,00 € + DPH,  

                                     -  5% zo sumy 2100,00 € = 105,00 € + DPH,

                                     -  5% zo sumy 3854,06 € = 192,70 + DPH,

t.j. spolu odmena vo výške 647,70 €  - 10% (krátenie odmeny z dôvodu, ktorý je uvedený v § 16 ods. 2 Vyhlášky č. 665/2005)  = 582,93 € + DPH, t.j. 699,52 € s DPH ;

c)    poštovné 40,00 €;

d)    inzertné: 119,52 €;

e)    bankové poplatky vo výške 356,60 €;

f)     DPH z predaja hnuteľných vecí: 500,00 €;

g)    vedenie účtovníctva 40,00 € ;

h)    súdny poplatok z výťažku vo výške 17,90 €;

i)      výdavky spojené s ukončením konkurzu 370,00 € (archivácia),

v celkovej výške 4 931,82 € boli v zmysle § 87 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii pomerne rozpočítané medzi jednotlivé zložky majetku všeobecnej podstaty.

 

2. Nezabezpečeným veriteľom zo sumy výťažku vo výške 4 022,24 € (po odpočítaní pohľadávok proti podstate) bude vyplatená nasledovná suma : 

Veriteľ                                                                Pohľadávka                  % usp.       Suma k výplate   

     2.1.  ADAM – záhradnícka a.s.  

              Lelekovice, ČR, IČO : 25519573    22 650,00                     7,40%             297,86 €

     2.2.  AGRO Brno – Tuřany, a.s.,           

              Tuřany, IČO : 47912961                  21 074,58                     6,89%             277,14 €

2.3.  AGROSTAV, stavebno-obchodné

        družstvo Poprad, IČO: 31671225           3 684,22                    1,20%               48,45 €

 2.4.  ČSOB Leasing, a.s.

        Bratislava, IČO : 35704713                      4 777,76                   1,56%               62,83 €

2.5.  Factoring Slov.sporiteľne, a.s.

        Bratislava, IČO : 35849665                   96 101,67                 31,42%           1 263,78 €

2.6.  HBH, a.s., Považská Bystrica

        IČO: 31617913                                             968,12                   0,32 %                 12,73 €

2.7.  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

        Bratislava, IČO: 00585441                         528,44                   0,17%                    6,95 €

2.8.  Kučerová Viera JUDr. Exekútor

        Holíč, IČO: 37851390                                 116,40                   0,04%                    1,53 €

2.9.  Leasing Slov. sporiteľne, a.s.

         Bratislava, IČO: 36865491                57  842,37                 18,91%                760,65 €

2.10.SAMOHYĽ AUTO, a.s.

         Zlín, ČR, IČO: 25508211                      2 550,57                    0,83%                  33,54 €

2.11.Slovenská sporiteľňa, a.s.

         Bratislava, IČO: 00151653                58 636,10                  19,17%               771,09 €

2.12.Sociálna poisťovňa, a.s.

         Bratislava, IČO: 30807474                      267,50                    0,09%                   3,52 €

2.13.TOUAX,s.r.o.

         Praha, ČR, IČO: 28160916                  7 976,17                   2,61%              104,89 €

2.14.TOUAX Sk, s.r.o.

         Bratislava, IČO: 31350691                21 217,50                   6,94%              279,02 €

2.15.United Leas Group, s.r.o.

         Bratislava, IČO:  35850515                  7 342,03                   2,40%                96,55 €

2.16.Všeobecná zdravotná poisťovňa

         Bratislava, IČO: 35937874                     130,25                    0,04%                  1,71 €

    

JUDr.Štefan Dostál

    správca