Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/22/2012

Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze

 • Úpadca Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze
  IČO: 36207489
  Pekárska 11
  917 01  Trnava
 • Druh Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 5 z roku 2013 dňa 8.1.2013
 • Spisová značka - súd 25K/22/2012
 • Spisová značka - správca 25K/22/2012 S1328
Text

Dňa 09.10.2012 bolo v Obchodnom vestníku č. 195/2012 pod podaním „K013039“ zverejnené Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku, kde okrem iných bola zaradená aj stavba - druh: Rozostavaný účelový dom, číslo LV: 916, postavený na parcele č.: 878/2, spoluvlastnícky podiel: 1/1, nachádzajúca sa v okrese: Banská Bystrica, k. ú.: Staré Hory, súpisová hodnota: 105.850,66 EUR. Vzhľadom na skutočnosť, rozostavaný účelový dom nie je zálohom v zmysle žiadnej Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, nie je súčasť, plod, úžitok ani príslušenstvom zálohu, nie je možné ho zaradiť do oddelenej podstaty. Z uvedeného dôvodu týmto preraďujem súpisovú zložku majetku: stavba - druh: Rozostavaný účelový dom, číslo LV: 916, postavený na parcele č.: 878/2, spoluvlastnícky podiel: 1/1, nachádzajúca sa v okrese: Banská Bystrica, k. ú.: Staré Hory, súpisová hodnota: 105.850,66 EUR z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa - VOLKSBANK Slovensko, a.s.,        Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 do všeobecnej podstaty.

 

Dňa 18.10.2012 bolo v Obchodnom vestníku č. 202/2012 pod podaním „K013544“ zverejnené Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku, a to: Druh: Zariadenie penziónu, spoluvlastnícky podiel: 1/1, súpisová hodnota: 20.000,- EUR. Vzhľadom na skutočnosť, že hnuteľné veci tvoriace vybavenie penziónu tvoria príslušenstvo zálohu (budovy penziónu), ktorá je zabezpečená záložným právom, vzťahuje sa na uvedené hnuteľné veci taktiež záložné právo v zmysle ustanovenia § 151d, ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Z uvedeného dôvodu týmto preraďujem súpisovú zložku majetku - Druh: Zariadenie penziónu, spoluvlastnícky podiel: 1/1, súpisová hodnota: 20.000,- EUR zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa - VOLKSBANK Slovensko, a.s.,     Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123.