Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/22/2012

Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze

 • Úpadca Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze
  IČO: 36207489
  Pekárska 11
  917 01  Trnava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 50 z roku 2013 dňa 12.3.2013
 • Spisová značka - súd 25K/22/2012
 • Spisová značka - správca 25K/22/2012 S1328
Text

Ponukové konanie

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 13.07.2012 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Pensión St. Maria s.r.o., IČO: 36 207 489, so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava (ďalej len "úpadca"), pričom súd ustanovil za správcu úpadcu Ing. Renátu Petrovú; uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 140/2012, ktorý bol vydaný dňa 23.07.2012.

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 24.10.2012 bola Ing. Renáta Petrová odvolaná z funkcie správcu úpadcu, pričom súd zároveň ustanovil Mgr. Ladislava Zselinszkeho ako nového správcu úpadcu; uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 212/2012, ktorý bol vydaný dňa 02.11.2012.

V súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa a zástupcu veriteľov, týmto ako správca majetku úpadcu vyhlasujem v zmysle § 91 a § 92, ods. 2 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ponukové konanie na predaj podniku úpadcu.

Vyhlasovateľ ponukového konania: Mgr. Ladislav Zselinszky, sídlo kancelárie Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda, správca majetku úpadcu Pensión St. Maria s.r.o., IČO: 36 207 489, so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava.

Predmet ponukového konania: podnik úpadcu, ktorý tvoria najmä nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Staré Hory slúžiace na prevádzkovanie penziónu St. Maria a hnuteľné veci tvoriace vybavenie penziónu. Účelom ponukového konania je výber návrhu účastníka ponukového konania (ďalej len „účastník“) s najvyššou kúpnou cenou za podnik úpadcu a jeho výsledkom je uzavretie Zmluvy o predaji podniku, na základe ktorej sa úpadca zastúpený správcom ako predávajúci zaväzuje previesť na účastníka ako kupujúceho vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku, a kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom a zaplatiť kúpnu cenu. Všetky veci, iné práva a iné majetkové hodnoty boli zverejnené v súpise majetku, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 182/2012 zverejnenom dňa 20.09.2012, č. 195/2012 zverejnenom dňa 09.10.2012 a č. 202/2012 zverejnenom dňa 18.10.2012.

Zábezpeka: vyžaduje sa

Suma zábezpeky: najmenej 20 % z navrhovanej kúpnej ceny

Forma zábezpeky: peniaze

Spôsob zloženia zábezpeky: bankovým prevodom na účet úpadcu, ktorý je vedený v Československej obchodnej banke, a.s., č. ú: 4016935108/7500. Pri zložení zábezpeky treba ako variabilný symbol uviesť rodné číslo, ak účastníkom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom; v ostatných prípadoch treba ako variabilný symbol uviesť identifikačné číslo účastníka. Ako konštantný symbol treba pri zložení zábezpeky uviesť 0558; ako správu (poznámku, informáciu) pre príjemcu treba uviesť ‚ZABEZPEKA’.

Lehota na zloženie zábezpeky: desať dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku; toto ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku.

Dokladom o zložení zábezpeky je: výpis z účtu účastníka v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorý preukazuje, že zábezpeka bola zložená riadne a včas.

Ak účastník zložil zábezpeku, má sa za to, že súhlasil, aby mu zábezpeka nebola vrátená pre prípad, že ponukové konanie zmarí.

Zmarením ponukového konania sa rozumie: ak vybraný účastník neuzavrie Zmluvu o predaji podniku s vyhlasovateľom v lehote, ktorú na to vyhlasovateľ určil v Oznámení o prijatí vybraného návrhu, alebo ak vybraný účastník nezaplatí kúpnu cenu riadne a v ustanovenej lehote.

Spôsob podávania návrhov: návrhy treba doručiť správcovi na adresu: Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda v zalepenej obálke s označením ‚PONUKOVÉ KONANIE’ najneskôr do uplynutia lehoty na podávanie návrhov.

Lehota na podávanie návrhov: pätnásť dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku; toto ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku.

Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty účastníka; ak je účastníkom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu elektronickej pošty,

b) vymedzenie predmetu ponukového konania (t.j. podnik úpadcu),

c) navrhovanú kúpnu cenu za podnik úpadcu v eurách, kúpna cena sa nezvyšuje o daň z pridanej hodnoty,

d) číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť vrátená zložená zábezpeka účastníkovi ponukového konania, ktorý v ponukovom konaní neuspel,

e) dátum a podpis účastníka.

Prílohami návrhu sú:

a) výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom, do ktorej je účastník zapísaný; výpis nesmie byť pri jeho doručení starší ako tri mesiace,

b) kópia občianskeho preukazu, ak účastníkom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom,

c) doklad o zložení zábezpeky.

Návrh nemožno odvolať po jeho doručení. Chyby, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu možno opraviť do uplynutia lehoty na podávanie návrhov.

Návrh možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jeho obsah zodpovedá zverejneným podmienkam ponukového konania. Do ponukového konania nemožno zahrnúť návrh, ktorý bol doručený po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.

Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

Z návrhov zahrnutých do ponukového konania bude vybraný návrh, ktorý obsahuje najvyššiu kúpnu cenu; ak je takýchto návrhov niekoľko, vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.

Lehota na oznámenie prijatia vybraného návrhu: 15 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.

Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu: prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku.

Vyhlasovateľ upovedomí účastníkov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich návrhy sa odmietli, a to prostredníctvom elektronickej pošty v lehote 15 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.

Účastníkom ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, vyhlasovateľ vráti zloženú zábezpeku bankovým prevodom v lehote 20 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.

Pravidlá Zmluvy o prevode podniku, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

a) všetky veci budú vybranému účastníkovi prenechané ako stoja a ležia,

b) vybraný účastník bude povinný všetky veci prevziať v lehote nie dlhšej ako päť pracovných dní po podpise Zmluvy o predaji podniku.

c) miestom prevzatia všetkých vecí bude obec Staré Hory č. 172,

d) náklady spojené s prevzatím všetkých vecí bude znášať vybraný účastník,

e) nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia všetkých vecí má prejsť na vybraného účastníka súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Vybraný účastník nadobudne vlastníctvo prevzatím hnuteľných vecí a povolením vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam,

f) vybraný účastník bude povinný zaplatiť rozdiel medzi kúpnou cenou a ním zloženou zábezpekou bankovým prevodom na účet úpadcu, ktorý je vedený v Československej obchodnej banke, a.s., č. ú: 4016935108/7500, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia Oznámenia o prijatí jeho návrhu. Zložená zábezpeka bude vybranému účastníkovi započítaná do kúpnej ceny. Správca uzavrie s vybraným účastníkom Zmluvu o predaji podniku až po zaplatení celej kúpnej ceny.

Vybraný účastník bude povinný podať na príslušnú správu katastra návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a uhradiť správny poplatok za návrh, bez zbytočného odkladu oznámiť veriteľom prevzatie záväzkov a uskutočniť všetky úkony nevyhnutné k predaju podniku.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené ponukové konanie, alebo ponukové konanie zrušiť.

Vybraný účastník je povinný uzavrieť s vyhlasovateľom Zmluvu o predaji podniku v lehote určenej ním v oznámení o prijatí vybraného návrhu.

Miestom uzavretia Zmluvy o predaji podniku je kancelária vyhlasovateľa na adrese Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda, účastníci zmluvy následne osvedčia pravosť ich podpisov.

 

Ďalšie informácie možno získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese zselinszkylad@gmail.com alebo telefonicky na č. +421 (0) 907 732 051.