Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/20/2009

STAPROS, s.r.o. v konkurze

 • Úpadca STAPROS, s.r.o. v konkurze
  IČO: 31421474
  Partizánska 72
  921 01  Piešťany
 • Druh Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 67 z roku 2013 dňa 8.4.2013
 • Spisová značka - súd 31K/20/2009
 • Spisová značka - správca 31K/20/2009 S1328
Text

Opis preradenej súpisovej zložky majetku:

Súpisová zložka majetku: pozemok

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Výmera v m2: 3598

Štát: Slovenská republika

Obec: PIEŠŤANY

Názov katastrálneho územia: Piešťany

Číslo listu vlastníctva: 6386

Parcelné č.: 10155

(§ 69, § 70 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011)

Označenie podstaty, z ktorej bola súpisová zložka majetku vyradená: oddelená podstata

Označenie podstaty, do ktorej bola súpisová zložka majetku zaradená: všeobecná podstata

Opis preradenej súpisovej zložky majetku: výťažok zo speňaženia majetku pôvodne patriaceho úpadcovi, na ktorom pred jeho speňažením v poradí rozhodujúcom na uspokojenie zabezpečovacích práv po už uspokojenom zabezpečovacom práve nenasledovalo žiadne iné zabezpečovacie právo

(§ 69, § 70 ods. 2 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011)

Označenie podstaty, z ktorej bola súpisová zložka majetku vyradená: oddelená podstata

Označenie podstaty, do ktorej bola súpisová zložka majetku zaradená: všeobecná podstata