Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25R/5/2012

FORIMEX s.r.o. v konkurze

 • Úpadca FORIMEX s.r.o. v konkurze
  IČO: 36277720
  Matúškovská cesta 884
  924 01  Galanta
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 71 z roku 2013 dňa 12.4.2013
 • Spisová značka - súd 25R/5/2012
 • Spisová značka - správca 25R/5/2012 S1328
Text

Ladislav Zselinszky, správca majetku úpadcu FORIMEX s.r.o. v konkurze, IČO: 36 277 720, Matúškovská cesta 884, 924 01 Galanta, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu zriadenej na adrese Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda v úradných hodinách od 8:30 - 11:30 a od 12:00 - 15:00 každý pracovný deň.

O zápis do poradovníka možno požiadať telefonicky na č. +421 (0) 907 732 051, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese zselinszkylad@gmail.com.

Ak o nahliadnutie do spisu v ten istý deň požiada viac žiadateľov, čas vyhradený na nahliadnutie do spisu pre jedného žiadateľa nesmie prekročiť jednu hodinu, ibaže to neobmedzí iných žiadateľov v nahliadaní do spisu. Poradie nahliadania do spisu sa riadi poradím zápisu do poradovníka. Ak to povaha veci umožňuje, najmä preto, že sa žiada o nahliadnutie do rôznych častí spisu oddelených tvrdým obalom alebo rôznych osobitných spisových zväzkov, oprávnené osoby môžu nahliadať do spisu naraz.