Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25R/5/2012

FORIMEX s.r.o. v konkurze

 • Úpadca FORIMEX s.r.o. v konkurze
  IČO: 36277720
  Matúškovská cesta 884
  924 01  Galanta
 • Druh Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 71 z roku 2013 dňa 12.4.2013
 • Spisová značka - súd 25R/5/2012
 • Spisová značka - správca 25R/5/2012 S1328
Text

Kauciu možno skladať na účet č. 4008914649/7500, ktorý je vedený v Československej obchodnej banke, a.s.

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.