Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/22/2012

Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze

 • Úpadca Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze
  IČO: 36207489
  Pekárska 11
  917 01  Trnava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 106 z roku 2013 dňa 4.6.2013
 • Spisová značka - súd 25K/22/2012
 • Spisová značka - správca 25K/22/2012 S1328
Text

Ladislav Zselinszky, správca majetku úpadcu Pensión St. Maria s.r.o. v konkurze, IČO: 36 207 489, so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava oznamuje podľa § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť rozvrh.