Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/11/2013

KORD-GYT, s.r.o.

 • Úpadca KORD-GYT, s.r.o.
  IČO: 36672483
  Smetanov háj 282/5
  929 01  Dunajská Streda
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 121 z roku 2013 dňa 25.6.2013
 • Spisová značka - súd 25K/11/2013
 • Spisová značka - správca 25K/11/2013 S1148
Text

 

Správca úpadcu, KORD – GYT, s.r.o., IČO: 36 672 483, so sídlom Smetanov háj 282/5, 929 01 Dunajská Streda,  oznamuje, že dňom uverejnenia tohto  oznamu  v Obchodnom vestníku SR je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Robotnícka č. 79, 905 01 Senica, počas úradných hodín v pondelok až piatok od 9.00 hod. do 15.30 hod. Termín nahliadnutia je potrebné dohodnúť vopred na tel.č.: +421/646755 alebo e-mail: dostal.advokat@gmail.com.

 

JUDr. Štefan Dostál, správca