Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/11/2013

KORD-GYT, s.r.o.

 • Úpadca KORD-GYT, s.r.o.
  IČO: 36672483
  Smetanov háj 282/5
  929 01  Dunajská Streda
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 121 z roku 2013 dňa 25.6.2013
 • Spisová značka - súd 25K/11/2013
 • Spisová značka - správca 25K/11/2013 S1148
Text

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca úpadcu: KORD – GYT, s.r.o. IČO: 36 672 483, so sídlom: Smetanov háj 282/5, 929 01 Dunajská Streda (ďalej len („úpadca“) oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Trnava č.k. 25K/11/2013  zo dňa 11.06.2013 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 18.06.2013. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise      u správcu na adrese: JUDr. Štefan Dostál, Robotnícka č. 79, 905 01 Senica, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Trnava, Slovenská republika, k číslu konania 25K/11/2013.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).

Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená.

Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch európskej únie  ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trnava, No. 25K/11/2013 dated on 11 of juni 2013 bankruptcy procedure was declared on the KORD-GYT, s.r.o., IČO: 36 672 483, with its registered Office: Smetanov háj 282/5, 929 01 Dunajská Streda.  

This resolution of the District Court was published on 18 of juni 2013. The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Štefan Dostál, Robotnícka č. 79, 905 01 Senica and in one copy to the Okresný súd Trnava (District Court Trnava), Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovak Republic, to the No. 25K/11/2013. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable. The registration has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed. In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4 ZKR). The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be registered in Euro currency. Documents proving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. Registration that will not fulfil the requirements stated by the law or will not registered on the required registration form or will not be signed or dated will not be considered as claims in bankruptcy procedure. Not registered security rights lapse after the registration period elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete registration. The creditor is responsible for the legitimacy of his registration of claim according to the article 30 of the BRA.

This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the Europen Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor´s list of commitments.

JUDr. Štefan Dostál, bankruptcy trustee