Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/18/2013

FORIMEX s.r.o. v konkurze

 • Úpadca FORIMEX s.r.o. v konkurze
  IČO: 36277720
  Matúškovská cesta 884
  924 01  Galanta
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 124 z roku 2013 dňa 28.6.2013
 • Spisová značka - súd 25K/18/2013
 • Spisová značka - správca 25K/18/2013 S1328
Text

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 50,78

Právny dôvod vzniku: pomerná časť poistného zo zmluvy č. 8018646430 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Dlžník: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

Súpisová hodnota v eur: 50,78

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 47,92

Právny dôvod vzniku: pomerná časť poistného zo zmluvy č. 8018646247 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Dlžník: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

Súpisová hodnota v eur: 47,92

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 6,60

Právny dôvod vzniku: pomerná časť poistného zo zmluvy č. 8016926720 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Dlžník: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

Súpisová hodnota v eur: 6,60

 

Peňažná pohľadávka

Celková suma v eur: 115,99

Právny dôvod vzniku: nárok na vrátenie DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Dlžník: Slovenská republika

Súpisová hodnota v eur: 115,99