Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/20/2009

STAPROS, s.r.o. v konkurze

 • Úpadca STAPROS, s.r.o. v konkurze
  IČO: 31421474
  Partizánska 72
  921 01  Piešťany
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 136 z roku 2013 dňa 17.7.2013
 • Spisová značka - súd 31K/20/2009
 • Spisová značka - správca 31K/20/2009 S1328
Text

Ladislav Zselinszky, správca majetku úpadcu STAPROS, s. r. o. v konkurze, IČO: 31 421 474, so sídlom Partizánska 72, 921 01 Piešťany, zvoláva na žiadosť veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 7.8.2013 o 8.30 hod. na pracovisku Advokátskej kancelárie LLPMV Lawyers s.r.o. na adrese Belopotockého 2, 811 05 Bratislava s týmto programom:

1. Otvorenie schôdze

2. Voľba chýbajúceho člena veriteľského výboru

3. Rozhodovanie o povinnosti podľa § 34 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z.

4. Záver.

Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad totožnosti; právnické osoby predložia výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.