Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/20/2009

STAPROS, s.r.o. v konkurze

 • Úpadca STAPROS, s.r.o. v konkurze
  IČO: 31421474
  Partizánska 72
  921 01  Piešťany
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 142 z roku 2013 dňa 25.7.2013
 • Spisová značka - súd 31K/20/2009
 • Spisová značka - správca 31K/20/2009 S1328
Text

Ponukové konanie na predaj podstatnej časti majetku patriaceho k podniku úpadcu

Podmienky ponukového konania:

Vyhlasovateľ ponukového konania: Ladislav Zselinszky, správca majetku úpadcu STAPROS, s. r. o., IČO: 31 421 474, so sídlom Partizánska 72, 921 01 Piešťany.

Predmet ponukového konania:

Predmetom ponukového konania je podstatná časť majetku patriaceho k podniku úpadcu, ktorú tvorí:

1. pozemok s parcelným č. 10155 o výmere 3598 m², ktorý je určený čo do druhu ako zastavané plochy a nádvoria a evidovaný pre katastrálne územie Piešťany na liste vlastníctva č. 6386, a

2. tri (3) stavby, ktoré sú na tomto pozemku postavené a ktoré sú zapísané do súpisu majetku podstát takto:

Typ súpisovej zložky majetku: stavba

Druh stavby: iná budova bez súpisného čísla

Štát: Slovenská republika

Obec: Piešťany

Ulica: Hlboká

Orientačné číslo vchodu: 102

Katastrálne územie: Piešťany

Parcelné číslo: 10155

 

Typ súpisovej zložky majetku: stavba

Druh stavby: iná stavba bez súpisného čísla (plechový sklad)

Štát: Slovenská republika

Obec: Piešťany

Ulica: Hlboká

Katastrálne územie: Piešťany

Parcelné číslo: 10155

 

Typ súpisovej zložky majetku: stavba

Druh stavby: iná stavba bez súpisného čísla (dielňa)

Štát: Slovenská republika

Obec: Piešťany

Ulica: Hlboká

Katastrálne územie: Piešťany

Parcelné číslo: 10155

Tieto stavby nie sú evidované v katastri nehnuteľností a budú sa preto prevádzať na základe samostatnej kúpnej zmluvy, s ktorou bude navzájom súvisieť kúpna zmluva, ktorou sa bude prevádzať vlastníctvo k pozemku.

Predmet ponukového konania sa predáva ako celok.

Zábezpeka: vyžaduje sa

Suma zábezpeky: najmenej 20 % z navrhovanej kúpnej ceny

Forma zábezpeky: peniaze

Spôsob zloženia zábezpeky: bankovým prevodom na účet úpadcu, ktorý je vedený v Československej obchodnej banke, a.s., č. ú: 4017570139/7500. Pri zložení zábezpeky treba ako variabilný symbol uviesť rodné číslo, ak účastníkom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom; v ostatných prípadoch treba ako variabilný symbol uviesť identifikačné číslo účastníka. Ako konštantný symbol treba pri zložení zábezpeky uviesť 0558; ako správu (poznámku, informáciu) pre príjemcu treba uviesť ‚ZABEZPEKA’.

Lehota na zloženie zábezpeky: pätnásť dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku; toto ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku.

Dokladom o zložení zábezpeky je: výpis z účtu účastníka v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorý preukazuje, že zábezpeka bola zložená riadne a včas.

Ak účastník zložil zábezpeku, má sa za to, že súhlasil, aby mu zábezpeka nebola vrátená pre prípad, že ponukové konanie zmarí.

Zmarením ponukového konania sa rozumie: ak vybraný účastník neuzavrie kúpne zmluvy s vyhlasovateľom v lehote, ktorú na to vyhlasovateľ určil v oznámení o prijatí vybraného návrhu, alebo ak vybraný účastník nezaplatí kúpnu cenu riadne a v ustanovenej lehote.

Spôsob podávania návrhov: návrhy treba doručiť správcovi na adresu: Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda v zalepenej obálke s označením ‚PONUKOVÉ KONANIE’ najneskôr do uplynutia lehoty na podávanie návrhov.

Lehota na podávanie návrhov: 15 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku; toto ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku.

Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty účastníka; ak je účastníkom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu elektronickej pošty,

b) vymedzenie predmetu ponukového konania,

c) navrhovanú kúpnu cenu za predmet ponukového konania v eurách bez dane z pridanej hodnoty, ktorá nesmie byť nižšia ako 66 000,- eur; kúpna cena sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty, ktorej úpadca je platiteľom,

d) číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť vrátená zložená zábezpeka účastníkovi ponukového konania, ktorý v ponukovom konaní neuspel,

e) dátum a podpis účastníka.

Prílohami návrhu sú:

a) výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom, do ktorej je účastník zapísaný; výpis nesmie byť pri jeho doručení starší ako tri mesiace,

b) kópia občianskeho preukazu, ak účastníkom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom,

c) doklad o zložení zábezpeky.

Návrh nemožno odvolať po jeho doručení. Chyby, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu možno opraviť do uplynutia lehoty na podávanie návrhov.

Návrh možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jeho obsah zodpovedá zverejneným podmienkam ponukového konania. Do ponukového konania nemožno zahrnúť návrh, ktorý bol doručený po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.

Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

Z návrhov zahrnutých do ponukového konania bude vybraný návrh, ktorý obsahuje najvyššiu kúpnu cenu; ak je takýchto návrhov niekoľko, vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.

Lehota na oznámenie prijatia vybraného návrhu: 15 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.

Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu: prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku.

Účastníkom ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, vyhlasovateľ vráti zloženú zábezpeku bankovým prevodom v lehote na oznámenie prijatia vybraného návrhu.

 

Podmienky kúpnych zmlúv, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

a) predmet ponukového konania bude vybranému účastníkovi prenechaný ako stojí a leží,

b) vybraný účastník bude povinný predmet ponukového konania prevziať v lehote nie dlhšej ako päť pracovných dní po podpise kúpnych zmlúv,

c) miestom prevzatia predmet ponukového konania bude miesto, kde sa predmet ponukového konania nachádza,

d) náklady spojené s prevzatím predmetu ponukového konania bude znášať vybraný účastník,

e) vybraný účastník bude povinný zaplatiť rozdiel medzi kúpnou cenou a ním zloženou zábezpekou bankovým prevodom na účet č. 4017570139/7500, ktorý je vedený v Československej obchodnej banke, a.s., a to najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy mu bude doručené oznámenie, že jeho návrh bol prijatý. Zložená zábezpeka bude vybranému účastníkovi započítaná do kúpnej ceny. Správca uzavrie s vybraným účastníkom kúpnu zmluvu až po zaplatení celej kúpnej ceny.

 

Vybraný účastník bude povinný podať na príslušnú správu katastra návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k pozemku, ktorý je predmetom ponukového konania a zaplatiť správny poplatok splatný podaním návrhu.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania alebo ponukové konanie zrušiť.

Vybraný účastník bude povinný uzavrieť s vyhlasovateľom kúpne zmluvy v lehote určenej ním v oznámení o prijatí vybraného návrhu.

Miestom uzavretia kúpnych zmlúv bude pracovisko Advokátskej kancelárie LLPMV Lawyers s.r.o. na adrese Belopotockého 2, 811 05 Bratislava.

 

Ďalšie informácie možno získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese zselinszkylad@gmail.com alebo telefonicky na č. +421 (0) 907 732 051.