Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/18/2013

FORIMEX s.r.o. v konkurze

 • Úpadca FORIMEX s.r.o. v konkurze
  IČO: 36277720
  Matúškovská cesta 884
  924 01  Galanta
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 153 z roku 2013 dňa 9.8.2013
 • Spisová značka - súd 25K/18/2013
 • Spisová značka - správca 25K/18/2013 S1328
Text

Ladislav Zselinszky, správca majetku obchodnej spoločnosti FORIMEX s.r.o. v konkurze, IČO: 36 277 720, Matúškovská cesta 884, 924 01 Galanta vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy.

Podmienky súťaže:

Predmet kúpy: hnuteľné veci alebo niektorá z hnuteľných vecí zapísaných do súpisu majetku podstát takto:

1.

Popis: osobné motorové vozidlo kategórie M1, značky REANULT, obchodného názvu THALIA, typu B/LBVU/LBVU05, VIN 1LBVU0541482240, najazdené 41367 km, farba červená

Rok výroby: 2009

Stav opotrebovanosti: opotrebovaný v dôsledku používania na podnikateľské účely

Súpisová hodnota v eur: 3 090,00

 

2.

Popis: nákladný príves valníkový, značky PONGRATZ, obchodného názvu PONGRATZ GPA 250/12 G., typu GPA/250/12/G, VIN U5GV1305561027602

Rok výroby: 2006

Stav opotrebovanosti: opotrebovaný v dôsledku používania na podnikateľské účely

Súpisová hodnota v eur: 1 000,00

 

3.

Popis: osobné motorové vozidlo kategórie M1, značky FORD, obchodného názvu FUSION, typu JU2/FXJA1/5BEEKK, VIN WF0UXXGAJU7M00039, najazdené 97595 km, farba šedá metalíza

Rok výroby: 2008

Stav opotrebovanosti: opotrebovaný v dôsledku používania na podnikateľské účely

Súpisová hodnota v eur: 3 230,00

 

4.

Popis: nákladné vozidlo kategórie N1G, značky VOLVO, obchodného názvu XC90 D5, typu C-N1/CM71/CM7146-SK, VIN YV1CM714671378891, najazdené 200589 km, farba strieborná metalíza svetlá

Rok výroby: 2007

Stav opotrebovanosti: opotrebovaný v dôsledku používania na podnikateľské účely

Súpisová hodnota v eur: 11 000,00

Predmet kúpy je zverejnený v Obchodnom vestníku č. 104/2013 vydanom dňa 31.5.2013, v kapitole Konkurzy a reštrukturalizácie, na str. 47 a 48.

Zábezpeka: vyžaduje sa

Suma zábezpeky: najmenej 20 % kúpnej ceny navrhovanej za predmet kúpy

Forma zábezpeky: peniaze

Mena zábezpeky: eur

Spôsob zloženia zábezpeky: bankovým prevodom na účet úpadcu č. 4018174752/7500, ktorý je vedený v Československej obchodnej banke, a.s. Pri zložení zábezpeky treba ako variabilný symbol uviesť rodné číslo, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom; v ostatných prípadoch treba ako variabilný symbol uviesť identifikačné číslo navrhovateľa. Ako konštantný symbol treba pri zložení zábezpeky uviesť 0558; ako správu (poznámku, informáciu) pre príjemcu treba uviesť ‚ZABEZPEKA’

Lehota na zloženie zábezpeky: desať dní odo dňa zverejnenia podmienok súťaže v Obchodnom vestníku; podmienky súťaže sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku

Ak navrhovateľ zložil zábezpeku, má sa za to, že súhlasil, aby mu zábezpeka nebola vrátená pre prípad, že obchodnú verejnú súťaž zmarí.

Zmarením obchodnej verejnej súťaže sa rozumie: ak vybraný účastník neuzavrie kúpnu zmluvu s vyhlasovateľom v lehote, ktorú na to vyhlasovateľ určil v oznámení o prijatí vybraného návrhu, alebo ak vybraný účastník nezaplatí kúpnu cenu riadne a v ustanovenej lehote, alebo ak vybraný účastník predmet kúpy od vyhlasovateľa včas neprevezme.

Spôsob podávania návrhov: návrhy treba doručiť správcovi na adresu Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda v zalepenej obálke s označením ‚OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ’ najneskôr do uplynutia lehoty na podávanie návrhov

Lehota na podávanie návrhov: desať dní odo dňa zverejnenia podmienok súťaže v Obchodnom vestníku; podmienky súťaže sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku

Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu elektronickej pošty,

b) vymedzenie predmetu kúpy,

c) navrhovanú kúpnu cenu za predmet kúpy v eurách bez dane z pridanej hodnoty, ktorá nesmie neprimeraná; kúpna cena sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty, ktorej úpadca je platiteľom,

d) číslo účtu v banke alebo pobočke hraničnej banky, na ktorý má byť vrátená zložená zábezpeka účastníkovi súťaže, ktorý v súťaži neuspel,

e) dátum a podpis navrhovateľa.

Prílohami návrhu sú:

a) výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom, do ktorej je navrhovateľ zapísaný; výpis nesmie byť pri jeho doručení starší ako tri mesiace, a

b) kópia občianskeho preukazu, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom.

Návrh nemožno odvolať po jeho doručení. Chyby, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu možno opraviť do uplynutia lehoty na podávanie návrhov.

Návrh možno zahrnúť do súťaže, len keď jeho obsah zodpovedá zverejneným podmienkam súťaže. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý bol doručený po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.

Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

Z návrhov zahrnutých do súťaže bude vybraný návrh s najvyššou ponukou, ktorá nesmie byť neprimeraná. Ak je takýchto návrhov niekoľko, vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.

Lehota na oznámenie prijatia vybraného návrhu: päť pracovných dní odo dňa, keď správcovi bude doručený písomný súhlas zástupcu veriteľov s návrhom, ktorý správca vybral

Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu: prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku

Vyhlasovateľ upovedomí účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli, a to prostredníctvom elektronickej pošty v lehote piatich pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.

Účastníkom súťaže, ktorí v súťaže neuspeli, vyhlasovateľ vráti zloženú zábezpeku bankovým prevodom v lehote piatich pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.

 

Pravidlá kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

1. Predmet kúpy bude vybranému účastníkovi prenechaný ako stojí a leží.

2. Vybraný účastník bude povinný predmet kúpy prevziať v lehote nie dlhšej ako päť pracovných dní po podpise kúpnej zmluvy.

3. Miestom prevzatia predmetu kúpy bude Kráľová nad Váhom, okres Šaľa.

4. Náklady spojené s prevzatím predmetu kúpy bude znášať vybraný účastník.

5. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy má prejsť na vybraného účastníka súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Vybraný účastník nadobudne vlastníctvo k predmetu kúpy až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

6. Zložená zábezpeka bude vybranému účastníkovi započítaná do kúpnej ceny. Zvyšok kúpnej ceny za predmet kúpy bude vybraný účastník povinný zaplatiť v hotovosti do rúk vyhlasovateľa najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy, ibaže hodnota platby v hotovosti a zloženej zábezpeky prevyšuje 5 000,- eur. V takom prípade zvyšok kúpnej ceny za predmet kúpy bude vybraný účastník povinný vložiť priamo na účet úpadcu a doklad o tom predložiť vyhlasovateľovi najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.

7. Vybraný účastník bude povinný oznámiť za úpadcu príslušnému orgánu Policajného zboru zmenu vlastníckeho práva k predmetu kúpy, a to na svoje náklady a v lehote ustanovenej zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhlasovateľ mu na ten účel udelí v mene úpadcu písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom. Zmenu vlastníckeho práva k predmetu kúpy v evidencii vozidiel bude vybraný účastník povinný vyhlasovateľovi na jeho požiadanie písomne preukázať.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.

Vybraný účastník je povinný uzavrieť s vyhlasovateľom kúpnu zmluvu v lehote určenej ním v oznámení o prijatí vybraného návrhu.

Miestom uzavretia kúpnej zmluvy je kancelária vyhlasovateľa na adrese Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda.

 

Ďalšie informácie možno získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese zselinszkylad@gmail.com alebo telefonicky na č. +421 (0) 907 732 051.